اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۲۸۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۲۸۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۰۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۰۱۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۶۵۸۶۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی پاساژ بوشهری ، طبقه اول پلاک 50

هیدرولیک پنوماتیک پیمان peyman

تلفن

  • ۳۳۹۰۲۸۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۶۲۸۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۰۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۱۱۰۱۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۲۸۶۵۸۶۲ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    لاله زار جنوبی پاساژ بوشهری ، طبقه اول پلاک 50

   خروجی اخبار